Krąg
      Kraków inaczej       Działalność       Statut       Szkolenia
 
S T A T U T
STOWARZYSZENIA "KRĄG"
W KRAKOWIE


Rozdział I.
Postanowienia ogólne


§1. 1. Stowarzyszenie "Krąg" zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie skupia miłośników i popularyzatorów dziejów i kultury Krakowa oraz przewodników i pilotów wycieczek.
3. Nazwa "Krąg" nawiązuje do tradycji ruchu młodych miłośników historii i zabytków Krakowa, a szczególnie Kręgu Miłośników Starego Krakowa.
4. Stowarzyszenie "Krąg" jest częścią ogólnopolskiego ruchu młodych miłośników starych miast.
§2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Kraków.
§3. Terenem działalności Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
§4. Stowarzyszenie może być członkiem innych stowarzyszeń oraz organizacji społecznych i gospodarczych.
§5. Stowarzyszenie posiada swoje godło, którego graficznym wyrazem jest stylizowany herb Krakowa z XVI wieku wpisany w elipsę z napisem w otoku: Stowarzyszenie "Krąg" w Krakowie.
§6. Stowarzyszenie używa pieczęci z godłem Stowarzyszenia.

Rozdział II.
Cele i środki działania


§7. Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie wiedzy o historii i współczesności Krakowa, znajomość zasobów zabytkowych oraz osiągnięć środowiska artystycznego.
§8. Cel powyższy Stowarzyszenie realizuje przez:
1) Fachowe kształcenie i doskonalenie przewodników i popularyzatorów wiedzy o Krakowie oraz działaczy ogólnopolskiego ruchu młodych miłośników starych miast,
2) Obsługę osób i grup odwiedzających Kraków oraz krakowian wyjeżdżających na wycieczki w celach krajoznawczych,
3) Organizowanie i wspomaganie konferencji oraz innych spotkań mających na celu poznanie Krakowa,
4) Prowadzenie systematycznych zajęć z zakresu dziejów Krakowa, historii sztuki dla zorganizowanych grup, a szczególnie dla młodzieży szkolnej i akademickiej,
5) Organizowanie wystaw i akcji promocyjnych związanych z historią i sztuką,
6) Opracowanie i upowszechnianie wydawnictw, kaset, dysków popularyzujących dzieje i kulturę Krakowa
§9. Stowarzyszenie prowadzi działalność oświatową i gospodarczą na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów.

Rozdział III.
Członkowie, ich prawa i obowiązki


§10. 1. Członkami Stowarzyszenia mogą zostać osoby fizyczne i prawne, które popierają jego działalność, identyfikują się z jego celami, współpracują w realizacji jego zadań statutowych, zadeklarują składkę członkowską oraz zgłoszą pisemną deklaracje przystąpienia.
2. Członków Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.
3. W razie odmowy przyjęcia na członka Stowarzyszenia kandydat może odwołać się do Walnego zebrania Stowarzyszenia. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.
§11. 1 Członkowie dzielą się na:
1) Członków zwyczajnych
2) Członków kandydatów
3) Członków wspierających
4) Członków honorowych.
2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw obywatelskich, posiadająca tytuł przewodnika, przewodnika młodzieżowego, pilota wycieczek, kwalifikacje nauczycielskie lub równorzędne.
3. Członkiem kandydatem może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych i zdobywa kwalifikacje wymagane do otrzymania członkostwa zwyczajnego.
4. Członkiem wspierającym może być osoba prawna. Osoba prawna działa przez swoich przedstawicieli, bez prawa głosu oraz biernego i czynnego prawa wyborczego.
5. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia lub idei przez niego reprezentowanych. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie.
§12. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia
2) Brać czynny udział w Walnym Zebraniu
3) Korzystać z urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Stowarzyszenie
4) Zgłaszać wnioski do władz statutowych dotyczące działalności Stowarzyszenia.
§13. Członkowie kandydaci mają prawo:
1) Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia
2) Brać czynny udział w Walnym Zebraniu
3) Korzystać z urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Stowarzyszenie
4) Zgłaszać wnioski do władz statutowych dotyczące działalności Stowarzyszenia
§14. Członkowie honorowi mają prawo:
1) Brać udział w Walnym Zebraniu z głosem doradczym
2) Korzystać z urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Stowarzyszenie
§15. Członkowie wspierający mają prawo:
1) Brać udział w Walnym Zebraniu z głosem doradczym
2) Korzystać z urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Stowarzyszenie
§16. Do obowiązków członka zwyczajnego, członka kandydata i członka wspierającego należy:
1) Aktywne uczestniczenie w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego zadań statutowych
2) Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia
3) Dbanie o majątek oraz dobre imię Stowarzyszenia
4) Regularne opłacanie składki członkowskiej.
§17. Do obowiązków członka honorowego należy:
1) Uczestniczenie w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego zadań statutowych
2) Dbanie o dobre imię Stowarzyszenia.
§18. 1. Członkostwo ustaje w razie:
1) Dobrowolnego wystąpienia ze stowarzyszenia
2) Rozwiązania osoby prawnej
3) Śmierci osoby fizycznej
4) Pozbawienia praw publicznych
5) Wykluczenia ze stowarzyszenia w związku z nie wypełnianiem obowiązków członkowskich z powodów zawinionych przez członka, w szczególności:
- Nie opłacanie składek przez co najmniej 6 miesięcy
- Działanie na szkodę Stowarzyszenia
- Naruszenie zasad współżycia społecznego.
2. Ustanie członkostwa następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków.

Rozdział IV.
Władze Stowarzyszenia


§19. 1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
2) Zarząd
3) Komisja Rewizyjna
2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
3. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
4. Członek Stowarzyszenia może sprawować we władzach Stowarzyszenia tylko jedną funkcję.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
§20. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
§21. Do zakresu działania Walnego Zebrania Członków należy:
1) Ustalanie kierunków działalności Stowarzyszenia
2) Uchwalanie rocznych planów działalności oraz rozpatrywanie sprawozdań z ich wykonania
3) Udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej
4) Uchwalanie zmian w statucie przy czym wymagana jest większość 3/4 głosów przy obecności połowy członków
5) Uchwalanie wysokości składek członkowskich
6) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu
7) Podejmowanie uchwał w sprawie ustania członkostwa
8) Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania Członków, Zarządu, Komisji Rewizyjnej
9) Ocena działalności i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
10) Uchwalanie regulaminów Walnego Zebrania Członków, Zarządu i Komisji Rewizyjnej
11) Decydowanie w sprawach wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i członków Stowarzyszenia
12) Decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia przy czym wymagana jest większość 3/4 głosów przy obecności połowy członków
13) Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia nieruchomości i ich obciążenia.
§22. 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd stosownie do potrzeb, co najmniej raz w roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane na:
1) Żądanie Komisji Rewizyjnej
2) Pisemny wniosek co najmniej 1/2 liczby członków
4. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinno być na piśmie z podaniem celu jego zwołania, a zwołane być powinno najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od dnia zgłoszenia wniosku lub żądania.
§23. 1. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków powinno być doręczone członkom Stowarzyszenia wraz z proponowanym porządkiem obrad co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia.
2. Drugi termin posiedzenia może odbywać się w tym samym dniu lecz co najmniej o 30 minut później, co należy podać w zawiadomieniu o posiedzeniu.
3. W drugim terminie Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały bez względu na liczbę członków obecnych na zebraniu, zwykłą większością głosów z wyłączeniem zmian statutu i rozwiązania Stowarzyszenia.
§24. 1. Walne Zebranie Członków prowadzi przewodniczący, a w przypadku nieobecności wiceprzewodniczący. 2. Walne Zebranie Członków może dokonać każdorazowo wyboru przewodniczącego Walnego Zebrania i jego zastępców.
§25. 1. Uchwały na Walnym Zebraniu Członków mogą zapadać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. 2. Każdy członek ma prawo jednego głosu.

ZARZĄD
§26. 1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentuje go na zewnątrz.
2. Do zakresu działania Zarządu należy:
1) Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków
2) Opracowanie projektów planów działalności i planów finansowych
3) Bieżące kierowanie sprawami gospodarczymi i organizacyjnymi Stowarzyszenia
4) Przyjmowanie kandydatów na członków Stowarzyszenia
5) Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków z działalności Zarządu
6) Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia
7) Powoływanie i odwoływanie pełnomocników Zarządu
8) Zwoływanie Walnego Zebrania Członków
9) Powoływanie i odwoływanie Skarbnika.
§27. 1. Zarząd składa się z 5 osób.
2. Do Zarządu mogą być wybrane osoby spośród członków zwyczajnych.
3. Członkowie Zarządu na pierwszym posiedzeniu zwołanym w ciągu 7 dni po dokonaniu wyboru Zarządu, wybierają spośród siebie prezesa i wiceprezesa.
4. SAlt="Sternadel.pl"ości prezesa i wiceprezesa określa regulamin.
5. Zarząd może dokooptować do swojego składu na miejsce zwolnione w czasie trwania kadencji nowych członków Zarządu w ilości nie przekraczającej 2/5 ogólnej ilości członków Zarządu.
§28. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.

KOMISJA REWIZYJNA
§29. 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność Stowarzyszenia.
2. Do zakresu jej działania należy:
1) Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia w szczególności finansowej i gospodarczej, Komisja Rewizyjna jest zobowiązana co najmniej dwa razy w roku skontrolować działalność Zarządu Stowarzyszenia w zakresie gospodarki finansowej
2) Przedstawia Zarządowi Stowarzyszenia uwagi i wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia
3) Komisja Rewizyjna składa sprawozdania ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków wraz z oceną całokształtu działalności i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
§30. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków z grona członków zwyczajnych oraz wybiera spośród siebie przewodniczącego i zastępcę.
§31. 1. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywa się co najmniej 2 razy w roku.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
3. Komisja rewizyjna ma prawo w każdym czasie kontrolować działalność Stowarzyszenia, żądać wyjaśnień od Zarządu i pracowników Stowarzyszenia oraz korzystać z pomocy rzeczoznawców.
4. Komisja Rewizyjna składa ze swej działalności sprawozdania Walnemu Zebraniu Członków.
5. Komisja Rewizyjna może dokooptować do swojego składu na miejsce zwolnione w czasie trwania kadencji nowych członków Komisji Rewizyjnej w ilości nie przekraczającej 1/3 ogólnej ilości członków Komisji Rewizyjnej.

KOMISJA ROZJEMCZA
§32. Komisja Rozjemcza ma za zadanie rozstrzyganie sporów między członkami Stowarzyszenia oraz między Zarządem a członkami Stowarzyszenia w sprawach związanych ze Stowarzyszeniem.
§33. 1. Komisja Rozjemcza składa się z 3 osób.
2. Członków Komisji Rozjemczej wybiera Walne Zebranie spośród członków Stowarzyszenia.
3. Komisja Rozjemcza może dokooptować do swojego składu na miejsce zwolnione w czasie trwania kadencji nowych członków Komisji Rozjemczej w ilości nie przekraczającej 1/3 ogólnej ilości członków Komisji Rozjemczej.
4. Kadencja Komisji Rozjemczej trwa 3 lata.
5. Komisja Rozjemcza zbiera się w miarę potrzeb.
§34. Decyzje Komisji Rozjemczej podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zebranie.

Rozdział V.
Majątek i fundusze Stowarzyszenia


§35. Majątek i fundusze stowarzyszenia stanowią:
1) Wpływy ze składek członkowskich
2) Dochody z działalności statutowej
3) Wpływy z dotacji, darowizn, spadków, zapisów
4) Dochody z własnej działalności gospodarczej.
§36. Oświadczenia w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają dwie osoby prezes lub wiceprezes oraz skarbnik.
§37. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków stowarzyszenia.

Rozdział VI.
Rozwiązanie Stowarzyszenia


§38. 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej na specjalnym w tym celu zwołanym posiedzeniu.
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga większości 2/3 głosów członków uprawnionych do głosowania przy obecności 2/3 ogólnej liczby członków.