Krąg
      Kraków inaczej       Działalność       Statut       Szkolenia
 
NAJWAŻNIEJSZE OSIAGNIECIA W DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA "KRĄG"


      Stowarzyszenie Przewodników i Popularyzatorów Wiedzy o Krakowie "KRĄG" od początków swojej działalności tj. od roku 1995 ma siedzibę w Ośrodku Kultury ZPiT Krakowiacy. Stowarzyszenie we współpracy z Ośrodkiem organizowało kursy dla kandydatów na przewodników po Krakowie, szkolenia, oprowadzanie uczniów krakowskich szkół podstawowych i średnich, wychowanków z placówek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, grup szkolnych z innych miast Polski i gości zagranicznych. Pomysłodawcą, inicjatorem rejestracji i długoletnim Prezesem Stowarzyszenia był pan Franciszek Dębski. Dzięki Jego inicjatywie i staraniom uczniowie krakowskich liceów mogli poznać historię i zabytki Krakowa. Wielu z nich swoje zainteresowania rozwijało w trakcie studiów na historii i historii sztuki, dla innych Kraków stał się tematem prac naukowych wreszcie kilkudziesięciu jest profesjonalnymi przewodnikami cenionymi przez turystów z kraju i z zagranicy.
      Stowarzyszenie "KRĄG" od 2000 roku należy do Forum Porozumienia Środowisk i Organizacji Przewodnickich. Członkowie Stowarzyszenia biorą czynny udział w pracach Forum oraz szkoleniach dla przewodników.
      W latach 2000 - 2002 Stowarzyszenie "KRĄG" we współpracy z Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana organizowało profesjonalne kursy dla kandydatów na przewodników po Krakowie. Absolwenci kursu, zgodnie z nowymi przepisami zdawali egzaminy przewodnickie w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim.
      Od 2000 roku Stowarzyszenie "KRĄG" ma swoich przedstawicieli w Komisji Egzaminacyjnej dla Kandydatów na Przewodników po Krakowie działającej przy Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim. W 2003 roku w skład Komisji Wojewoda Małopolski powołał Katarzynę Druzgałę i Urszulę Misiak, a od 2004 roku w Komisji zasiadały cztery rekomendowane przez stowarzyszenie osoby: Katarzyna Druzgała, Anna Migo-Foryciarz, Sylwia Doczkał i Agnieszka Drząszcz. Kierownik Wydziału Rozwoju Regionalnego MUW powołał ponadto dwóch członków Stowarzyszenia pana Franciszka Dębskiego i Marzenę Bandułę do Komisji Kontroli Turystycznej.
      Od 2002 roku przedstawiciele Stowarzyszenia zapraszani byli na posiedzenia Komisji Kultury i Ochrony Zabytków oraz Komisji Promocji, Współpracy i Informacji Rady Miasta Krakowa, brali także udział w Forum Turystyki i przy opiniowaniu strategii rozwoju rynku turystycznego w Krakowie.
      Stowarzyszenie "KRĄG" w 2001 roku wystąpiło z propozycją utworzenia Kół Miłośników Starego Krakowa we wszystkich krakowskich gimnazjach. Inicjatywa uzyskała poparcie Kuratora Oświaty i Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa i była przez propagowana na konferencjach dla dyrektorów szkół. Koła działały w ośmiu placówkach - gimnazjach nr 2, 11, 20, 24, 26, 29, 35, 46.
      W 2003 roku Stowarzyszenie było pomysłodawcą i współorganizatorem spotkań przewodników z konserwatorami i historykami sztuki ze Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Celem spotkań było poznanie etapów i technik restauracji obiektów zabytkowych Krakowa. Współpraca ze SKOZK jest kontynuowana przy dużym zainteresowaniu środowiska przewodników krakowskich. Dotychczas odbyły się spotkania w następujących obiektach:
  • 2003 - Katedra na Wawelu, Kościół św. Katarzyny i Klasztor Augustianów;
  • 2004 - Synagogi Tempel, Kupa, Izaaka, piwnice Collegium Maius, Kościół o.o. Pijarów, Pałac Górków, Kościół i Opactwo Cystersów w Mogile;
  • 2005 - krużganki Klasztoru Franciszkanów, Kościół Bożego Ciała, Ogrody Wawelskie.

  •       Od 2003 roku Stowarzyszenie "KRĄG" współpracuje z Kołem Przewodników Miejskich PTTK w ramach organizowania szkoleń dla przewodników. Dotychczas odbyły się spotkania w podziemiach Zamku Wawelskiego, w Katedrze na Wawelu, w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu, na Cmentarzu Rakowickim.
          Dzięki staraniom pana Franciszka Dębskiego Rada Dzielnicy I Miasta Krakowa od 2004 roku przyznaje dotacje na realizację przez przewodników Stowarzyszenia zadań "Szkolnego Pogotowia Przewodnickiego" - akcje oprowadzania uczniów krakowskich gimnazjów i liceów. Szkoły, w których realizowany jest cykl zwiedzania Krakowa: I, V i VI LO oraz gimnazja nr 2,3 i 4. Przewodnicy "KRĘGU" organizują także zwiedzanie Krakowa, Wieliczki i Tarnowa dla gości Rady Dzielnicy I z Budapesztu.